Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2018

black-orphan
black-orphan
4767 addf 500
Reposted fromdeathtoscifi deathtoscifi viaPoranny Poranny
black-orphan
9391 d77a 500
Reposted fromonlyman onlyman viajointskurwysyn jointskurwysyn
black-orphan
black-orphan
4190 8826
Reposted fromursa-major ursa-major viacalvados calvados
black-orphan
black-orphan
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viacalvados calvados
black-orphan
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viacalvados calvados
black-orphan
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viairmelin irmelin
2251 a34b
Reposted fromwat-a-tease wat-a-tease viairmelin irmelin
black-orphan
9490 e6ef 500
Reposted fromanheros anheros viairmelin irmelin
black-orphan
2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
black-orphan
4827 c362 500
Reposted fromctrl-c ctrl-c viairmelin irmelin
black-orphan
Reposted fromshakeme shakeme viacalvados calvados
1448 4aae 500
black-orphan
3512 9a3a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreetka freetka
black-orphan
Reposted fromshakeme shakeme viafreetka freetka

September 16 2018

black-orphan
3520 5e8a 500
Reposted fromyikes yikes viareloveution reloveution

August 06 2018

black-orphan
black-orphan
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze.
— Tove Jansson
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl