Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

black-orphan
0405 2f46 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacalvados calvados
black-orphan
4563 f54d 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaPoranny Poranny
black-orphan
4986 038e
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viacalvados calvados

August 03 2017

black-orphan
2639 8b12 500
Reposted fromundertow undertow viairie irie
black-orphan
2081 782e 500
black-orphan
4181 b210 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaPoranny Poranny
black-orphan
6767 68ea 500
Reposted fromstroschek stroschek viacalvados calvados
black-orphan
8025 3e59
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaPoranny Poranny
black-orphan
black-orphan
0820 ac6b
Reposted fromscorpix scorpix viacalvados calvados
black-orphan
7938 a6a8
Reposted fromzubrowkabiala zubrowkabiala viacalvados calvados
black-orphan
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaPoranny Poranny
black-orphan
Gdy się z kimś dzieli przestrzeń, to trzeba się pożegnać z myślą, że wszystko będzie po naszemu. Wrzucić na luz, oddać trochę kontroli i zgodzić się na odrobinę chaosu.
— Małgorzata Fugiel-Kuźmińska – Kamień
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
black-orphan
1738 4f67
Reposted fromnyaako nyaako viaPoranny Poranny
black-orphan
Reposted fromfitvet fitvet viakeepfit keepfit
black-orphan
2056 fbef
Reposted fromfitvet fitvet viacalvados calvados
black-orphan

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viacalvados calvados
black-orphan
1044 264e 500
Reposted fromtfu tfu viacalvados calvados
black-orphan
8935 7f6a
Reposted fromreckon reckon viacalvados calvados
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl