Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2018

black-orphan
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viareloveution reloveution
black-orphan
3589 7501
Reposted fromluksfer luksfer viareloveution reloveution
black-orphan
0975 07ff 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viareloveution reloveution
black-orphan
1039 d366
Reposted fromkarmacoma karmacoma viareloveution reloveution
black-orphan
9878 ea92 500
Reposted fromsohryu sohryu viareloveution reloveution
black-orphan
3653 3a8f 500
Reposted fromsfm sfm viaPoranny Poranny
black-orphan
Jeśli mężczyzna nie dorasta kobiecie do pięt, to nie powinien myśleć o całowaniu jej ud. 
— Piotr Adamczyk - "Powiem Ci coś"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaPoranny Poranny

March 22 2018

black-orphan
5446 9a8b 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viareloveution reloveution
black-orphan
6900 fc1e 500
Reposted fromtfu tfu viareloveution reloveution
black-orphan
Reposted frominzynier inzynier viareloveution reloveution
black-orphan
black-orphan
7607 b473
Reposted fromquirk quirk viareloveution reloveution
black-orphan
Reposted fromzatora zatora viaPoranny Poranny
black-orphan
black-orphan
4997 8a16 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasarazation sarazation
black-orphan
9077 d4fb
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny

March 20 2018

8979 02c8 500
Reposted fromamatore amatore viaPoranny Poranny
black-orphan
4252 c337 500
Reposted frommindtrap mindtrap viatatuaze tatuaze
black-orphan
5380 0a47 500
Reposted fromqb qb viaPoranny Poranny
black-orphan
6055 93bb
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viagosienia gosienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl